• Ana Sayfa
 • Dernek
 • RMCD Bursu
 • Burs Yönergesi
 • Burs Yönergesi

  Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Yurt Dışı Burs Desteği Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız...


  REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ DERNEĞİ YURT DIŞI BURS DESTEĞİ BURS YÖNERGESİ

  Madde 1. Amaç - Bu yönergenin amacı, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin mikrocerrahiye ilgi duyan ve gönül vermiş genç Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi uzman ve uzmanlık öğrencilerini teşvik etmek amacıyla sunduğu yurt dışı eğitim bursu hakkındaki esas ve koşullarını düzenlemektir. 

  Madde 2. Kapsam -  Bu yönerge yurt dışı eğitim burslarına başvuru koşullarını, seçilme kriterleri ve burs verildikten sonraki izlem koşullarını kapsamaktadır.

  Madde 3. Burs başvuru koşulları -  Burs almak için başvuran adayların aşağıda belirtilen koşulları taşıması gereklidir. 

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi uzmanlık öğrencisi veya uzmanı olmak

  Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneğinin düzenlediği Temel Mikrocerrahi Kursu’nu almış olmak

  40 yaşından gün almamış olmak

  Adayın yurt dışında çalışacağı kurumdan kabul edildiğine dair yazı

  Adayın yurt dışındaki merkezde en az 2 ay süreyle çalışacak olması

  Başka bir kurum veya kaynaktan burs veya destek almamış olmak

  Madde 4. Başvuru zamanı - Burs başvuruları her yıl 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılır

  Madde 5. Burs başvurusu için istenen belgeler - Burs için başvuracak adayların aşağıdaki belgeleri belirtilen başvuru tarihleri arasında Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Sekreterliği’ne posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

  Nüfüs cüzdanı fotokopisi

  Diploma fotokopisi

  Uzmanlık belgesinin fotokopisi veya uzmanlık öğrencisi olduğunu gösterir belge

  Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Temel Mikrocerrahi Kursu sertifikası

  Eksiksiz doldurulup imzalanmış başvuru formu (Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği web sayfasından basılabilir)

  Yapmış olduğu tüm bilimsel aktiviteleri içeren özgeçmiş (Yurt içi ve yurt dışı yayınlar, bildiriler, ödüller, katıldığı bilimsel toplantılar, vb...) 

  Adayın yurt dışında çalışacağı kurumdan kabul edildiğine dair kabul yazısı

  Başvuru formunda yer alan burs değerlendirme  kriterlerine ait belgeler. 

  Madde 6. Burs tutarı ve sayısı - Değerlendirme sonucunda her yıl bir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, bir Ortopedi ve Travmatoloji uzman veya uzmanlık öğrencisi olmak üzere üç kişiye burs verilir (El cerrahisi uzman veya uzmalık öğrencileri ana dallarına göre değerlendirilecektir). Burs miktarı bir kişiye 2000 Euro olmak üzere toplam 6000 Euro dur. Burs desteği bir kişiye bir defaya mahsus verilir. Burs verilecek aday sayısı ve burs miktarı Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. 

  Madde 7. Değerlendirme - Aday başvuruları Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Yönetim Kurulunca belirlenen ve dernek üyesi üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.  Değerlendirmede, başvuru formunda yer alan  burs değerlendirme kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu kriterleri sağlayan kişiler ilgili belgeleri de başvuru evrakları ile göndermelidir. Değerlendirme sonuçları yönetim kurulunun onayına sunulur. Sonuçlar 31 Aralık tarihinden önce ilan edilir. 

  Madde 8. Burs ödemesi - Burs miktarının yarısı, kişiye yurt dışında çalışacağı merkeze gideceği tarihten en geç 30 gün önce ödenir. Kalan yarısı ise çalıştığı merkezden alacağı belge ile birlikte yapmış olduğu çalışmalara ait kısa bir yazılı rapor sunduktan sonra 15 gün içinde ödenir. 

  Madde 9. Bursun kesilmesi veya iadesi – Burs almaya hak kazanan kişinin yurt dışındaki merkeze ziyaretinin gerçekleşmediği durumda burs ödemesi yapılmaz ve ödemesi yapılan miktar geri istenir. Kişinin yurt dışında çalıştığı kurumdan, belirtilen süreyi orada geçirdiğini belgeleyen sertifika, mektup, vb belgeyi yazılı raporla birlikte sunmadığı takdirde burs ödemesi yapılmaz ve ödemesi yapılan miktar geri istenir.

  Madde 10. Yürürlülük – Bu Yönerge 16. 09. 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında karara bağlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

  Madde 11. Yürütme – Bu Yönergeyi Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği yürütür.